[Direct naar de Gelofte van Geweldloosheid]

Momenteel verdiep ik me in de thematiek van vrede en vredestichten. Directe aanleiding is het boek ‘Vrede op aarde’ van Stefan Paas. Daarnaast speelt ook een rol dat onze wereld vol geweld is, extra zichtbaar nu in Israël en Gaza, maar het is veel breder: we leven in een gewelddadige samenleving, en dat geweld komt zowel fysiek als verbaal tot uitdrukking.

De thematiek speelt trouwens al langer in mijn eigen spiritueel en theologische reflecteren omdat vrede en vredestichten ook het kloppende hart vormen van het onderwijs van Jezus zoals dat in de Bergrede naar ons toe komt. Ik geloof dat het weer tijd is voor een Bergredechristendom.

Geweldloze communicatie

Wie nadenkt over vrede en vredestichten en het verlangen heeft om daar ook in de praktijk in te groeien, kan niet heen om geweldloosheid en geweldloze communicatie. Vandaag kwam ik in dit kader via een overdenking van Richard Rohr van het Center for Action and Contemplation een gelofte tegen die ik hieronder in een Nederlandse vertaling doorgeef. Onder de Nederlandse vertaling vind je de oorsponkelijke Engelstalige tekst zoals die in de tachtiger jaren geschreven is door Eileen Egan and John Dear voor Pax Christi USA.

Deze gelofte kun je gebruiken voor een persoonlijk moment van toewijding aan het zijn van een vredestcihter, of ook in een gezamenlijk of liturgisch moment van een vredesgroep of een kerkgemeenschap.

Gelofte van Geweldloosheid

Met erkenning van het geweld in mijn eigen hart, maar vertrouwend op de goedheid en barmhartigheid van God, beloof ik een jaar lang de geweldloosheid van Jezus te beoefenen. Hij leerde ons in de Bergrede:

“Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.”

“Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: ‘Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.’ Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.”

Matteüs 5:9 en 5:43-45

Voor God de Schepper en de Geest die heilig maakt doe ik de gelofte om in mijn leven de liefde en het voorbeeld van Jezus na te volgen:

 • door te streven naar vrede in mezelf en door een vredestichter te zijn in mijn dagelijks leven;
 • door lijden te aanvaarden in plaats van het toe te brengen;
 • door te weigeren om terug te slaan als ik word geconfronteerd met provocatie en geweld;
 • door te volharden in geweldloosheid in mijn spreken en in mijn hart;
 • door gewetensvol en eenvoudig te leven, zodat ik anderen niet beroof van de middelen om te leven;
 • door me actief tegen het kwaad te verzetten en door geweldloos te werken aan het uitbannen van oorlog en van de oorzaken van oorlog uit mijn eigen hart en uit de wereld.

God, ik vertrouw op Uw voortdurende liefde en geloof dat U – net zoals U mij de genade en het verlangen hebt gegeven om deze gelofte te doen – ook overvloedige genade zult verlenen om deze gelofte na te komen.


Vow of Nonviolence

Recognizing the violence in my own heart, yet trusting in the goodness and mercy of God, I vow for one year to practice the nonviolence of Jesus who taught us in the Sermon on the Mount:

Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons and daughters of God. . . . You have learned how it was said, “You must love your neighbor and hate your enemy”; but I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you. In this way, you will be daughters and sons of your Creator in heaven (Matthew 5:9, 43-45).

Before God the Creator and the Sanctifying Spirit, I vow to carry out in my life the love and example of Jesus

 • by striving for peace within myself and seeking to be a peacemaker in my daily life;
 • by accepting suffering rather than inflicting it;
 • by refusing to retaliate in the face of provocation and violence;
 • by persevering in nonviolence of tongue and heart;
 • by living conscientiously and simply so that I do not deprive others of the means to live;
 • by actively resisting evil and working nonviolently to abolish war and the causes of war from my own heart and from the face of the earth.

God, I trust in Your sustaining love and believe that just as You gave me the grace and desire to offer this, so You will also bestow abundant grace to fulfill it.

(BRON)