‘Breng meer LOL in je leven met God.’ Die oproep werk ik in deze blogpost nog wat verder uit, geïnspireerd door net boek ‘De drie pijlers van de wereld. Het weinige noodzakelijke’ van Benoît Standaert.

In dat boek werkt hij een fundamentele drieslag uit voor het leven met de Heer. Die drieslag gaat terug op een Joodse vaderspreuk en is tegelijk terug te vinden in de monastieke traditie. Drie dingen zijn namelijk noodzakelijk: Lezen! Bidden! Werken! In het Latijn: Lege, Ora et Labora.

Ik zie hierin een centrale drieslag die wezenlijke hulp kan bieden voor het dagelijkse leven als christen. Veel christenen ervaren dat ze te weinig toekomen aan het onderhouden van hun verbondenheid met de Heer. De oproep om meer Lege/Ora/Labora in je leven te brengen, is niet een oproep om heel veel tijd apart te zetten, maar om midden in het dagelijkse leven momenten aan te brengen die spirituele waarde hebben: Leesmomenten, Bidmomenten, Werkmomenten. Hieronder werk ik dat kort nog wat verder uit.

Lege!

Wie dagelijks wil leven met God, is allereerst aangewezen op het Woord van God. Daarin vinden we de wijsheid en de waarheid, de inspiratie en de kennis die we nodig hebben om als kinderen van God te leven. Dat vooronderstelt dat er aparte momenten zijn dat je je laat voeden door het Woord. Bijbellezing, luisteren naar preken, als gemeente samenkomen, samen bijbelstudie doen – het zijn allemaal onmisbare manieren om het Woord te laten werken.

De oproep ‘Lege!’ herinnert aan de monastieke manier van Bijbellezen die Lectio Divina wordt genoemd. Dat is een bijbelleesmanier die juist er ook op gericht is om het Woord zo te laten landen dat je dagelijkse leven erdoor wordt gekleurd. Een concretisering hiervan kan zijn dat je je elke dag laat leiden door een kort Bijbelvers dat je in je hoofd en je hart meeneemt en waar je zo nu en dan bij stil staat om je af te vragen: Wat betekenen deze woorden op dit moment en in deze situatie. Zo’n Bijbelwoord zou kunnen zijn: ‘Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God’ (Kolossenzen 3:1).

Ora!

Wie dagelijks wil leven met God, kan niet zonder gebed. In dit verband is de oproep van Paulus ‘Bid zonder ophouden’ heel wezenlijk. Die oproep kan bijvoorbeeld worden ingevuld door het Jezusgebed mee te dragen in je hart: ‘Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij’. Ook het inbouwen van korte stiltemomenten, waarin je bijvoorbeeld met je aandacht naar je ademhaling gaat, is een manier om bewust biddend in Gods aanwezigheid te zijn. Of korte voorbeden voor mensen die je ontmoet, door bijvoorbeeld heel eenvoudig de naam te noemen van degene voor wie je wilt bidden, gevolgd door de naam van Jezus (want in die naam ligt alles verborgen wat mensen nodig hebben).

Labora!

Wie dagelijks wil leven met God, zal juist in dat alledaagse leven vol werk, bezigheden en ontmoetingen ontdekken dat dáár de kansen liggen om als christen te leven. We kunnen in dit verband bijvoorbeeld denken aan de werken van barmhartigheid zoals de katholieke traditie die kent:

De werken van lichamelijke barmhartigheid De werken van geestelijke barmhartigheid
1 te eten geven aan de hongerigen 1 de twijfelenden raad geven
2 te drinken geven aan de dorstigen 2 de onwetenden onderrichten
3 de naakten kleden 3 de zondaars vermanen
4 de vreemdelingen opnemen 4 de bedroefden troosten
5 de zieken bijstaan 5 beledigingen vergeven
6 de gevangenen bezoeken 6 lastige personen geduldig verdragen
7 de doden begraven 7 tot God bidden voor de levenden en de doden

Ook de aandacht voor en het verlangen naar groei in de vrucht van de Geest is een manier om het Labora-element vorm en inhoud te geven. Het gaat in het Labora dus niet zozeer om allerlei nieuwe dingen doen, maar om de dingen die je doet zo te doen dat je er God de eer mee geeft en er je naaste mee liefhebt.

Ik hoop dat deze drieslag (nieuwe) inspiratie mag bieden in het zoeken naar een manier om dagelijks met God te leven.